Giỏ hàng

Hướng dẫn thực hành Chánh Niệm hiệu quả | Minh Tịnh

Chánh niệm là một món quà quý báu, là phương pháp nền tảng cơ bản dành cho tất cả chúng ta. Cho dù chúng ta tu theo phương pháp nào, con đường nào, đạo nào thì cũng đều nên thực hành chánh niệm.

Có chánh niệm, có kiến thức đúng đắn, có những phương tiện trợ lực và có sự nỗ lực thì nhất định sẽ thành tựu.

Chúc cho tất cả mọi người đều có thể thực hành chánh niệm mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày!

Minh Tịnh

 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop