Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 233

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 233

Làm một việc ác, dù không ai biết nhưng bản thân mình biết rất rõ, nghiệp ấy vẫn ghi vào sách Trời, nhân quả cũng vận hành chính xác không sai trật. 

Vậy thì khi làm một việc thiện cũng vậy, dù không ai biết, dù người được giúp không biết, nhưng bản thân biết rõ, “ông Trời” cũng biết rõ,  và phước đức vẫn tăng trưởng. 

Khi làm việc thiện hoặc giúp người khác, nếu làm với tâm vô điều kiện, vô vụ lợi, không cần nhận công, cũng không cần ai biết hay công nhận. Thì việc thiện ấy sẽ đem về vô vàn phước đức. Người được ta giúp có thể không trực tiếp giúp lại, nhưng nhân quả sẽ vận hành, và khi ta cần giúp đỡ thì liền có người khác giúp. 

Nếu làm thiện với những tâm ngược lại, thì sẽ chẳng còn phước đức nữa. Bởi vì bản thân đã hưởng phước thông qua sự công nhận và khen ngợi của mọi người rồi. 

Làm thiện là tốt, nhưng tâm khởi phát đôi khi còn quan trọng hơn việc làm. 

Tâm sáng thì hoặc là sẽ không để ai biết hoặc là cố gắng lan toả trong sự khiêm hạ để giúp mọi người biết sống tốt hơn. 

Chung quy lại thì việc giúp người nên xuất phát từ tâm vô vụ lợi, vô tư, chân thành, yêu thương và thấu hiểu. Giúp với tâm ấy thì tự động sẽ biết cách nào là tốt nhất cho người được giúp, và cả người giúp lẫn người được giúp đều cảm thấy hạnh phúc. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop