Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 88

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 88

2 bài học về sự lựa chọn

1

Chúng ta không có quyền năng để thay đổi một sự việc đã xảy ra. 
Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn thái độ và góc nhìn đối với sự việc ấy. 
Chúng ta cũng có quyền thay đổi bản thân để sự việc tương tự không xảy ra nữa. 


2

Để bản thân không rơi vào hoàn cảnh không có sự lựa chọn thì chúng ta cần cho người khác sự lựa chọn, và tôn trọng sự lựa chọn của họ. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop